Twój koszyk jest pusty.

Regulamin sklepu internetowego LASARTA.PL

Poniższy Regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku i jest następstwem wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827 ).

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy LASARTA.PL dostępny na stronie internetowej pod adresem www.lasarta.pl jest prowadzony przez Sonię Kopańską, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SEASON SONIA KOPAŃSKA, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Tuszynie przy ul. 3 Maja 54, NIP: 7282748551 REGON: 367194497 , zwanego w dalszej części “Sprzedającym”.

Dane kontaktowe:

SEASON SONIA KOPAŃSKA,

Ul. 3 Maja 54, 95-080 Tuszyn

adres poczty elektronicznej: lasarta@lasarta.pl

Telefon: +48 536 741 123

Nasi pracownicy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach od 9.00 to 17.00 czasu polskiego.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są następujące określenia, należy przez nie rozumieć:
www.lasarta.pl – Sklep internetowy Lasarta dostępny na stronie internetowej pod adresem www.lasarta.pl, prowadzony przez Sonię Kopańską, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SEASON SONIA KOPAŃSKA zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Tuszynie przy ul. 3 Maja 54, NIP: 7282748551 REGON: 367194497;
Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny dla użytkowników sieci Internet pod adresem www.lasarta.pl;
Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której stosowne przepisy przyznają taką zdolność, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności poprzez składanie zamówień zgodnie z niniejszym Regulaminem;
Konsument – klient, który będący osobą fizyczną, dokonującą czynności prawnej z Soni Kopańskiej prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SEASON SONIA KOPAŃSKA, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedający zrealizuje skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres wskazany przy dokonywaniu Zamówienia;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu internetowego określające w szczególności rodzaj, ilość towaru, sposób zapłaty, adres pod jaki towar ma zostać dostarczony, dane Klienta, które stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży ze pośrednictwem sklepu internetowego towarów wskazanych w zamówieniu.

3. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, a także zasady postępowania reklamacyjnego.

4. Wszystkie towary przedstawione w sklepie internetowym są fabrycznie nowe.

5. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby towary prezentowane w sklepie internetowym pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego, niezbędne jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego, podłączonego do sieci Internet. Nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartphone, tablet) Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

§2. Rejestracja i logowanie:

1. Warunkiem dokonania przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym www.lasarta.pl jest dokonanie rejestracji.

2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie Sklepu Internetowego www.lasarta.pl wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić stosowny formularz rejestracyjny. W formularzu Klient zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego. Klient ustanawia sobie w panelu rejestracyjnym indywidualne hasło logowania.

3. Warunkiem założenia przez Klienta konta w Sklepie Internetowym www.lasarta.pl jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 3 Klient otrzyma na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.

5. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu oraz hasła.

§3. Składanie zamówień:

1. Klient może dokonać zamówienia towaru znajdującego się w asortymencie sklepu internetowego poprzez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową www.lasarta.pl przez całą dobę.

2. Klient przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin, co Klient potwierdza przed zakończeniem procedury składania zamówienia. W sytuacji gdy Klient nie zaakceptuje niniejszego Regulaminu dokonanie zamówienia jest niemożliwe.

3. W celu złożenia zamówienia Klient musi skompletować zamówienie tj. dodać towary, które chce zakupić do Koszyka, wybrać miejsce dostarczenia towaru, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Do momentu naciśnięcia na przycisk “Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient może modyfikować swoje zamówienie.

4. Podczas składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia, w szczególności Klient zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do złożenia zamówienia.

5. Klient przed zakończeniem procedury zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia dokonanego w sklepie internetowym.

6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres e-mail, wskazany w formularzu zamówienia, zostanie przez Sklep internetowy niezwłocznie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

8. Sposobami płatności za zamówiony towar w Sklepie internetowym jest zapłata przy odbiorze osobistym (pobranie) lub przelew bankowy. W przypadku wyboru przez Klient przelewu bankowego jako formy płatności, Klient powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 24 godzin od otrzymania od Sprzedającego wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu. Brak zapłaty za zamówiony towar w terminie 48 godzin liczonych od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.

§4. Ceny towarów:

1. Ceny umieszczone pod oferowanymi przez sklep internetowy towarami są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto tzn. są cenami zawierającymi podatki w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny umieszczone pod oferowanymi przez sklep internetowy towarami nie zawierają kosztów dostawy towarów do Klienta. Koszty te podawane są podczas realizacji zamówienia.

3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Sklep internetowy www.lasarta.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§5. Realizacja zamówień:

1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.

2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.

3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta zamówienia.

4. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.

5. Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego, który ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres zostanie skompletowany przez Sprzedającego i przekazany firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu w ciągi 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

§6. Odstąpienie od umowy

1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 ustawy o prawach konsumenta, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed terminem. Oświadczenia można wysyłać drogą listowną na adres:

SONIA KOPAŃSKA,

Finansowa 100 m 5

93-420 Łódź

lub drogą elektroniczną pod adres: lasarta@lasarta.pl

Formularz zwrotu znajduję się w zakładce ,,zwroty” na dole strony głównej www.lasarta.pl

2. Sprzedający niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

4. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

5. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Zgodnie z art. 38. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8. Zgodnie z uregulowaniem zawartym powyżej w ust. 7 pkt 3 świadczenie wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące jego zindywidualizowanym potrzebom nie podlega odstąpieniu do Umowy.

§ 7. Reklamacje

1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Za wady towaru Sprzedający ponosi wobec swoich Klientów odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład bezpośrednio w siedzibie firmy Ul. 3 Maja 54, 95-080 Tuszyn z dopiskiem „Reklamacja”.

2. Zaleca się Klientom, aby w zgłoszeniu reklamacji podali następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), datę zakupu towaru, rodzaj towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu towaru.

3. W sytuacji gdy Klient wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar do miejsca siedziby

4. Sprzedający rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w sposób, na który wyraził zgodę zgłaszając reklamację.

§ 8. Dane osobowe

1. W trakcie rejestracji w sklepie internetowym www.lasarta.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się wszystkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

3. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji czy składania zamówienia przetwarzane są przez Sonię Kopańską, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SEASON SONIA KOPAŃSKA Ul. 3 Maja 54, 95-080 Tuszyn, który jest administratorem tych danych.

4. Podczas składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia, w szczególności Klient zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz numeru telefonu kontaktowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do złożenia zamówienia. Klient zobowiązany jest również do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia dokonanego w sklepie internetowym.

5. Wyrażenie przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola przez Klienta podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.

6. Zgromadzone dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych osobowych podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta (np. Kurierowi).

7. Klient ma w każdym czasie prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także ma prawo do ich poprawienia.

8. Klient ma prawo do informacji czy i w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane.

9. Sprzedający jako administrator danych ma prawo do powierzenia innemu podmiotowi przetwarzania danych osobowych w oparciu o pisemną umowę cywilnoprawną na podstawie art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

10. Sprzedający wykorzystuje pliki typu “cookies”, czyli małe pliki tekstowo – numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym danego Użytkownika sieci Internet, podczas przeglądania serwisu i pozwalają na ponowną identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia się z Serwisem www.lasarta.pl.

11. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu www.lasarta.pl, w tym z podstrony “sklep internetowy” przez Użytkownika , a ich głównych celem jest ułatwienie korzystania z serwisu internetowego przez Użytkownika.

12. Pliki cookies wykorzystywane są w serwisie wyłącznie za zgodą Użytkownika, wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu elektronicznym, wykorzystywanym przez Użytkownika.

13. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep internetowy” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

1. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. Zm.) Klient będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących środków w celu zakończenia polubownie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Przedsiębiorcą a Konsumentem

2. Obie strony na wyżej wymienione postępowania muszą wyrazić zgodę, gdyż są one dobrowolne.

3. Postępowania mediacyjne i postępowanie przed polubownym sądem konsumenckim wszczynane jest na wniosek. Stosowne dokumenty jak i informacje o o rodzajach postepowań dostępne są we wszyskich terenowych Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzeniu roszczeń dostępne są dla wszystkich w siedzibach oraz na stronach internetowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

2. Ewentualne Spory pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

3. Ewentualne Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. Klienci mogą w każdy czasie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.lasarta.pl.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO LASARTA.PL

1.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest SEASON SONIA KOPAŃSKA. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. 3 MAJA 54 ,
95-080 TUSZYN Warszawa ; adres do doręczeń: SONIA KOPAŃSKA, UL. 3 MAJA 54, 95-080 TUSZYN , NIP 728 274 8551,  REGON 367194497, adres poczty elektronicznej: LASARTA@LASARTA.PL – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2.Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

 1. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

3.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

 1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1.Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  – Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
  – Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

 2. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

  – kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

Dołącz do naszego newslettera!
Zyskaj informacje o nowościach i promocjach!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Lasarta Sonia Kopańska.